birthday-cakes-pictures-iaoiu6qa

Happy birthday

Singer Aliaune Damala Bdara Akon aka Akon 46

Remembering singer Roy Hamilton (April 16, 1929-July 20, 1969)